การทำนายความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลังในการค้าปลีก

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVatcahrapol Sukhotu, "Inventory and Demand Forecasting at non-profit Retailer Industries", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Thai VCML) ครั้งที่ 11, 9 - 11 พฤศจิกายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย