ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSorakraikitikul, Monthon, exSiengthai, Sununta, exDimmitt, Nicholas J., "The relationship of perceived human resource management practices on employees' performance.", International Journal of Business Strategy , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 44-55
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRavi Shankar, exYuosre Badir, "Technology and Innovation Management in the Service Sector", INFORMS International Conference on Service Science, 6 - 7 สิงหาคม 2009, Clear Water Bay, Kowloon เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2003 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMcNames, J., ex Goldstein, B., "Estimation of Respiration from Physiologic Pressure Signals", A New Beginning for Human Health: Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 17 มีนาคม - 21 กันยายน 2003, สหรัฐเม็กซิโก