การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์", Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM) Conference 2013, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย