การตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

Publish Year International Conference 1
2016 exSupawan Akkarasereenon, exPaitoon Chetthamrongchai, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสู่ความสำเร็จมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย", The 7th International Conference on Business and Economics, 26 - 28 กรกฎาคม 2016, Longyearbyen, Svalbard, Norway ราชอาณาจักรนอร์เวย์
Publish Year National Conference 9
2017 exพรสุดา มัชฌิมา, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าพื้นที่ขายของในตลาดนัดของผู้ค้าในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ ๖ , 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exไศลภิน ภ่พงศ์พันธ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติ การยอมรับ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายในร้าน AIIZ ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวรท เอกคุณากูล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องปริ้นท์สามมิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9, 29 - 30 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิรเมธ เถียรสุทธิกุล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ PROMPTPAY", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9, 29 - 30 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exรัชนก สุภานิต, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกซือตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครังที 11, 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exทองหนัก มาตย์นอก, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบต่อการคงอยู่ของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งของตัวแทนนายหน้าประกันภัย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที 11, 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอนงค์นุช มุนีนารถ , inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการใช้บริการMobile Banking (MYMO) ของธนาคารออมสิน", การประชุมเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2559, 19 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ กุลไพบูลย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exณัฐรัตน์ วรต่าย, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ในการใช้บริการทางด่วนพิเศษระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 (The Third Annual National Conference on Business and Accounting), 23 - 24 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย