การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)

Publish Year National Conference 1
2016 exศิริภรณ์ กมลานันทน์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสาขา ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย