ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

airlineAssessment modelCollaborative cultureCommunity relationship managementCompetitive advantageConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionCultural IntelligenceEcotourismFRLGen Yhealth and wellnessHigher Educationhotel industryInnovationLeadershipLifestyleLogistics Service QualityOperations ManagementOrganizational performanceperceptionperception gapPetroleumProduct/Operations Management quality managementQuality Management TheoryQuality of LifeQuality PerformanceQuantitative Analysis for BusinesssafetySatisfactionScale DevelopmentScenario PlanningSCTSEsecurityself-efficacySEMService OperatorsService QualityShoesSMESocial Businesssocial cognitive theorySocial EnterprisespaStrategic Petroleum ReserveStrategic social mediaStructural Equation ModelingSupply chain collaborationsupply chain integrationSupply Chain Management TechnologyTechnology ManagementTotal quality managementTourism Impactstourist experiencetourist motivationTourist satisfactionTransactional Leadershiptransformational leadershipTrustWestern and EasternWhat-it analysisZoningกระเป๋ากลยุทธ์สายการบินการขนส่งนักท่องเที่ยวการจัดการการบริการ นวัตกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจโรงแรม การออกแบบการบริการ การจัดการการปฏิบัติการการจัดการการผลิตการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการโซ่ปุทานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการธุรกิจไมตรีจิตและการบริการการท่องเที่ยวการทำงานเป็นทีมการบริหารคุณภาพ การบริหารโครงการการบริหารจัดการการประเมินทางเศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าการปรับตัวการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการรับรู้คลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยปาล์มน้ำมันผู้บริโภคพลังงานทดแทนมันสำปะหลังโมเดลสมการโครงสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสหกรณ์สินค้าเกษตรอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 4 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 172 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 70 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 102 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)