การประเมินประสิทธิภาพการสร้างบ้านเดี่ยวโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)

Publish Year National Journal 1
2017 exวลัยรัตน์ รัตนดิษฐ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 131-143
Publish Year National Conference 1
2016 exธมลวรรณ พวงแก้ว, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพการสร้างบ้านเดี่ยวโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย