การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ