กระบวนการวิเคราะห์ตามลําดับชั้น

Publish Year National Journal 3
2019 exสุณิสา เจริญสิริวิไล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกใช้บริการระบบบริหารจัดการคลังสินค้า", วารสารรัชต์ภาคย์ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทองหนัก มาตย์นอก, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคงอยู่ของลูกค้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งของตัวแทนนายหน้าประกันภัย", Veridian E-Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2818-2834
2018 exสิทธิโชค สบายเมือง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชี้บ่งปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษาโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง", วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018