การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling the social and cultural environment of the international logistics", 2017 Annual Conference of the Emerging Markets Conference Board, 5 - 7 มกราคม 2017, Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2013 exVatcharapol Sukhotu, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An EOQ Model with Consideration of Second-Trip In-Store Replenishment", The IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT (IEEM2013), 10 - 13 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, exVatcharapol Sukhotu, exSununta Siengthai (สุนันทา เสียงไทย), exVoratas Kachitvichyanukul (วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล), exRavi Shankar, "แบบจำลองสิ่งแวดล้อมทางมหภาคในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ", 2012 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10 - 13 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง