การศึกษาระบบ Lean ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Conceptual Framework of Implementing Business Strategy for the NPD Process", Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 116-123
Publish Year International Conference 5
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of Lean Management for Thai Retailing Businesses", 24th Eurasia Business and Economics Society (EBES) CONFERENCE , 10 - 12 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A conceptual framework of implementing business strategy for the NPD process", SIBR 2017 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, โอซากา ญี่ปุ่น
2016 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWoraruthai Choothian, "การบ่งชี้ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงองค์กรที่เป็นผลมาจากแนวปฎิบัติในระบบลีนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่", Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET), 4 - 8 กันยายน 2016, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Application of lean practices on new product development (NPD) processes", Society of Interdisciplinary Business Research, 2 - 3 มิถุนายน 2016, Bangkok
2016 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Lean Practices on NPD Performance", The 8th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT2016), 19 - 22 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย