ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม

Publish Year National Journal 1
2017 exธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม", วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 38-52
Publish Year National Conference 1
2017 exธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ของการประกวดนางงามต่อสังคม", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย