ดัชนีบ่งชี้การปฎิบัติที่ดีเลิศในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Indicators of Best Practices in Technology Product Development Projects: Prioritizing Critical Success Factors", International Journal of Managing Projects in Business, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 602-623