การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร

Publish Year National Conference 1
2012 exพิชชานันท์ สว่างอารมณ์ , inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์ตราสินค้าเครื่องดื่มโออิชิ", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4, 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย