อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค

Publish Year National Conference 3
2017 exสุพัตราวดี สถานเดิม, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า ในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (สทน.)", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนันทิภา จีนเกิด, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้า Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exประทีป ธนะสำเริง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย