การศึกษาสินค้าสำหรับผู้บริโภค กรณีศึกษาสภาพตลาดในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2019 exดวงนภา ชื่นจิตต์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สื่อออนไลน์ในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 29, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
2019 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชนก สุภานิต, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อตราสินค้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารรัชต์ภาคย์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 28, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 62-75
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New product portfolio development", 27th EBES Conference, 9 - 11 มกราคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRamon Borelli, exJesse Chung, exNgoc Trinh Nguyen, exEmma Smith, exMelinda Stucki, "THE LAUNCH OF THE NOSE INHALER “THE SNIFFLER” IN THE SWEDISH", The 8th Business & Management Conference , 4 - 7 กันยายน 2018, Venice สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 3
2018 exสุระวุฒิ ชูโชคชัย, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้การส่งเสริมการขายที"มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ! สินค้าร้านขายสินค้าออนไลน์ลาซาด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", โครงการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครังที ๑๑, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกานดา สุริยาสกล, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทัศนคติต่อตราสินค้าทีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือและการสือสารแบบปากต่อปากเชิงบวกต่อตราสินค้าอีฟแอนด์บอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล", โครงการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exณัฐธิดา ศรีสุนทร, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทีมีผลต่อความผูกพันกับตราสินค้าของผู้บริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ", โครงการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที ๑๑, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย