โครงการวิจัยการนำแนวคิดแบบลีนในธุรกิจค้าปลีก

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling of Critical Success Factors of Thai Retailers: Interpretive Structural Modeling Approach", Asia-Pacific Contemporary Finance and Development , ปีที่ 26, ฉบับที่ June, มิถุนายน 2019, หน้า 70-87