การวัดประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมขนาดใหญ่โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพความพร้อมในการให้บริการของโรงแรมระดับ 5 ดาวขนาดใหญ่โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย