Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณธาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 0 3 1 0
  2015 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ติดท้ายรถไถเดินตามเพื่อการเขตกรรมในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ไม่จัดสรร-การปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงและจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 เครื่องหยอดเมล็ดพืชบำรุงดินสำหรับไร่อ้อย ชนิดควบคุมอัตราการหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาไถระเบิดดินดานชนิดสั่นสะเทือนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2008 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การออกแบบเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดปรับปริมาณปุ๋ยตามปริมาณธาตุปุ๋ยหลักที่มีอยู่ในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2001 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มก. 0 0 0 0
  1996 การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใช้เครื่องตัดอ้อยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 2 8 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
  2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2016 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2015 พัฒนาต้นแบบโรงเรือน Photo period house เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อย “การพัฒนารูปแบบเครื่องปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการปลูกอ้อย” หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับ AC เพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมธุรกิจ ROADMAP ทั้งเชิงรุก – เชิงรับ และผลกระทบ ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 1 0 0
  2014 ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบโรงเรือนอนุบาลอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2014 การศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือน Photo Period House และโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านโรคใบขาวผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกเพื่อรองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงสถิติที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 กำหนดองค์ประกอบและประเภทโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุน ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การสำรวจและวิจัยอุปสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย ต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมรองรับต่อการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2013 จ้ดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
  2013 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต่อโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2012 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
  2011 โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) หัวหน้าโครงการ โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
  2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2002 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1998 การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาโครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อพัฒนาชนบท 0 0 0 0
  1997 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่เตรียมดิน แบบ กว.44 (วช.-มก.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0