โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล