การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม