ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต