การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน