การศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมโรงเรือน Photo Period House และโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์