โครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน