โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2016 inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, exผศ.วิทวัส ยมจินดา, "การพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชด้วยวิธีการแผ่รังสีความร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2016, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย