การพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมรองรับต่อการพัฒนาศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี