โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Publish Year National Journal 2
2019 inนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพร เชาว์วิเศษ, "การศึกษาความสามารถของกระดานวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยท่อน", วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 30-35
2018 inนายสมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหวัง หลีค้า, "เครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยชนิดท่อน", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 249-256
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, exนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, exนายประสิทธิ์ วงษาเทียม, exนายจักรกฤษ ขันทอง, exนายธวัช หะหมาน, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of mobile application for searching Thai commercial cane varieties", ISSCT joint & Germplasm & Breeding and 9th Molecular Biology Workshops , 22 - 26 ตุลาคม 2018, OKINAWA ญี่ปุ่น