ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน