กำหนดองค์ประกอบและประเภทโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุน ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจ