การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดอ้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์