การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบของการใช้เครื่องตัดอ้อยในประเทศไทย