โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงสถิติที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1