การพัฒนาเครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์อ้อย