โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดีในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2014 exน.ส.วรรณนภา กมลจินดา, inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของอุณหภูมิ ระยะเวลาในการต้มตาอ้อยต่อการงอกของข้อตาอ้อย", การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557, 13 - 15 สิงหาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย