พัฒนาต้นแบบโรงเรือน Photo period house เพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย