โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน