ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์