การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line