โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย