แนวโน้มผลงานของราตรี

Journal

บทความของราตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของราตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของราตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year International Journal 10
2023 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อันดามัน กลมกล่อม, exPiyapong Prasertsri, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and Inflammation", Preventive Nutrition and Food Science, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 10-20
2023 exBhumipol, P., inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "Match analysis of professional Muay Thai fighter between winner and loser", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, หน้า 657-669
2023 exฺฺBarakat Denben, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, "Beneficial Effects of Asparagus officinalis Extract Supplementation on Muscle Mass and Strength following Resistance Training and Detraining in Healthy Males", Sports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1-15
2022 inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, "Postexercise hypotension and heart rate variability response after water- and land-based high-intensity interval exercise in prehypertensive obese men", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 57-67
2022 exNhusawi, K., exMattayakorn, K., inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Causal relationship model for maintaining exercise behavior among Thai university staff: Integration of transtheoretical model and self-determination theory", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 883-890
2022 exNattawut Songcharern, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, "Improved arterial stiffness after combined aerobic and resistance training: correlation with heart rate variability change in prehypertensive offspring of hypertensive parents", ๋Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2022, หน้า 395-405
2020 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adults", Archives of Gerontology and Geriatrics, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 104164-1-12
2020 exนางสาวอันดามัน กลมกล่อม, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, "Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adults", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 467-479
2019 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์, "Combined exercise training improves blood pressure and antioxidant capacity in elderly individuals with hypertension", Journal of Exercise Science & Fitness, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 67-76
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exYoopat, P., "Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level", JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 366-374
Publish Year National Journal 33
2021 exณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการเล่นในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ในนักกีฬาระดับอาชีพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 86-100
2020 exณัฐธิดา บังเมฆ , exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, exดร.กนก พานทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ สว่างไพร, "ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-1", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 282-296
2020 exอังคณา แตงไทย, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายท่าชุดมวยไทยด้วยการชกลม กระสอบทรายและเป้าล่อที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและหายใจในเพศหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 47-62
2019 exนายเกริกวิทย์ รงสมบัติ , inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบพื้นสนามที่แตกต่างกันต่อความเร็วในการวิ่งของนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 31-46
2019 exวีรพันธ์ พรหมพินิจ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงในน้ำลึกและบนลู่วิ่งที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาทีม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - มิถุนายน 2020, หน้า 8-19
2019 exอานันท์ อ่อนฤทธิ์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.อภิลักษณ์ เทียนทอง, exผศ.สุพชริน เขมรัตน์, inนางสาวปิยาภรณ์ ตุ้มนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกแรงต้านแบบฟังก์ชั่นและการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อความเร็วของหัวไม้.", ารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - มิถุนายน 2020, หน้า 20-31
2018 exกฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองชัย, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเพิ่มจำนวนลูกบอลที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็ก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 35-47
2017 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exเอธัส ทองดี, exอนิวรรตน์ รัตนะ, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความต้องการทางสรีรวิทยาและปริมาณการเคลื่อนที่ขณะแข่งขันเทนนิสในนักกีฬาเยาวชนระดับชั้นเลิศระหว่างนักกีฬาที่ชนะและนักกีฬาที่แพ้", สาวนสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 12-24
2017 exนายวัชรพล บุญครอบ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระโดดแบบเคาร์เตอร์มูฟเมนท์โดยเพิ่มน้ำหนักในช่วงเอ็กเซนตริกที่มีความสามารถในการกระโดดในนักกีฬาวอลเลย์บอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 225-233
2017 exวรรษธรา ธรรมชูโต, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "การสร้างชุดอุปกรณ์ทดสอบความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาปันจักสีลัต", วาสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 221-234
2016 exฐาริตา พูลพ่วง, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยาขณะเดินขึ้นบันไดร่วมกับการเพิ่มน้ำหนักในสตรีที่ทำงานในสำนักงาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 120-130
2016 exทศพล ชวนบุญ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกวิ่งแบบหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูง ที่มีต่อสมรรถภาพแอโรบิก และแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอล", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 136-148
2016 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, exผศ.ดร.สุพัชริน เขมรัตน์, exนายกิตติพัฒน์ กฤตผล, "ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน", วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 8-18
2015 exรักชนก อมรปิยะกิจ, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนลําตัวร่วมกับการให้ความร้อนตื้นและการนวด ที่มีต?อความอดทนของกล?ามเนื้อหลังในผู?ป่วยโรคปวดหลังส่วนล?างเรื้อรัง", Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 303-317
2015 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวิกรม พันธ์ุเล่ง, "การวิเคราะห์กิจกรรมการเคลื่อนที่และทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันของผู้รักษาประตูฟุตซอลระดับอาชีพ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 67-78
2015 exนายทรงเดช สิงห์ชู, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "การอบอุ่นร่างกายด้วยเทคนิคโพสต์ แอคทิเวชั่น โพเทนทีเอชั่น: ผลแบบเฉียบพลันที่มีต่อพลังของกล้ามเนื้อ ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว", วิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีการกีฬา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015 - มิถุนายน 2016, หน้า 111-112
2014 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายบรรหาร วิชญปิติ, "ผลของการฝึกด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้าในภาวะพร่องออกซิเจนและภาวะออกซิเจนมากกว่าปกติที่มีผลต่อสมรรถนะด้านแอนแอโรบิคในนักกีฬาประเภททีม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 81-92
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน, "การตอบสนองทางสรีรวิทยาและทักษะที่ใช้ขณะฝึกเกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 ด้วยรูปแบบ ที่แตกต่างกันในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014 - มิถุนายน 2015, หน้า 65-73
2011 exชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบของการฟื้นตัวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่งและความแม่นยำในการส่งบอลในนักกีฬาฟุตซอล", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 61-69
2011 exบุญสิตา สายวุฒิกุล, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฟื้นตัวด้วยการให้ออกซิเจนและการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด กรดแลคติกในเลือด และความสามารถของนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 231-242
2011 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011
2010 exวรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exไถ้ออน ชินธเนศ, "ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 55-72
2010 exธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่มีต่อออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนอายุ 50-60 ปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 85-101
2010 exวีระศักดิ์ เหมหาชาติ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในวุยรุ่นเพศหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 127-144
2010 exอัมรินทร์ พ่วงแพ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักศึกษาหญิงโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 163-183
2010 ex กฤษฎี สุริโย, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exสุรยา ณ นคร, "ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยหญิงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระยะแรก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 201-216
2010 exหทัยรัตน์ สีขำ, exวัลลีย์ ภัทโรภาส, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกชี่กงร่วมกับการใช้ยางยืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 40-55
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตติกา อาภรณ์รัตน์, "ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1,2, ธันวาคม 2009, หน้า 49-62
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, exนภารินทร์ ชัยงาม, "ผลของโปรแกรมการฝึกพลังโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1,2, ธันวาคม 2009, หน้า 137-150
2009 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009
2009 exรชต ตะนาวศรี, inนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 115-126
2008 exคณาพจน์ ใจรื่น, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exสุริยา ณ นคร, "การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 64-75
2008 exธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "การศึกษาภาวะออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนอายุ 50-60 ปี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008

Conference

การนำเสนอบทความของราตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year International Conference 10
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์, "The KASETSART Futsal-Specific Endurance Test: A Field Test that Simulates the Physiological demand and Activity Profile of Futsal", 2014 INCHEON Asian Games International Sports Science Congress, 20 สิงหาคม 2014, INCHEON สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศุภาพร ถาวรวัตน์, exนางสาวปาริชาติ ริเริ่มกุล, "Physiological responses and time-motion analysis during Taekwondo competition: Is there a difference between winner and loser athletes?", 5th international conference in Sports and exercise Science, 9 - 11 กรกฎาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนางสาวกัญญรัตน์ ชลอรักษ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายกับความสามารถในการเลี้ยงบอล ในนักกีฬาฟุตบอลระดับอาชีพ", การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 8 ธันวาคม 2014 - 9 กรกฎาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, expongjun yoopat, "VALIDITY AND RELIABILITY OF THE FUTSAL-SPECIFIC ENDURANCE TEST", 3rd International Conference on Sports and Exercise Science., 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exYoopat P., "Physiological Demand during Futsal Match Play of Thai Elite and amateur Players", 2nd International Conference on Sports and Exercise Science. , 11 - 14 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "The Discriminative Power and Sensitivity of The Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 for Futsal Players.", 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference. , 15 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu มาเลเซีย
2009 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running, Jogging, and Sitting on Blood Lactate and Muscle Soreness After Plyometric Training Program.", Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference 2009., 15 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exนายคณาพจน์ ใจรื่น, "Crossover Point after Land and Water Circuit Training in Overweight Women", 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference, 15 - 17 กรกฎาคม 2009, Kelantan มาเลเซีย
2009 exอนุชิต เรืองก้อน, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "The relationship between knee bending angle during tennis serve and Ball's velocity", 1st International Conference on Sports and Exercise Science, 1 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 8th International Sports Science Conference 2009, 15 กรกฎาคม 2008 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
Publish Year National Conference 6
2021 inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, exสุรัตน์ โคมินทร์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, อาจารย์, inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย ตรัสใจธรรม, exณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข, exณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "การพัฒนาสูตรช็อตเครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิแดงเพื่อผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exศุภาพร ภาวรวัฒน์, exปาริฉัตร ริเริ่มกุล, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฟื้นตัวโดยใช้ลูกกลิ้งโฟมที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาภายหลังการแข่งขันเทควันโด", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (SAT 5th National sports Science Research Conference), 19 - 20 กันยายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การสำรวจดัชนีมวลกายและร้อยละของไขมันในร่างกายของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศา โพชัย, exทรงเดช สิงห์ชู, exสถาพร นาคพี่น้อง, exพิมชนก มีพงษ์เภา, exไอลดา ไทยน้อย, "ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2009 exMangkorn Jamniansuk, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของช่วงเวลาของวันที่มีต่ออัตราการเผาผลาญไขมันขณะออกกำลังกายระดับเบาในผู้ชายอ้วน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running After Plyometric Training Program on Muscle Damage Markers and Performance", 1st Internation Conference on Sports and Exercise Science, 1 ธันวาคม 2009 - 3 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400046]