Journal

Article
ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี
Journal
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
9
Issue
1,2
Year
ธันวาคม 2009
Page
49-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-