Journal

Article
ผลของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนลําตัวร่วมกับการให้ความร้อนตื้นและการนวด ที่มีต?อความอดทนของกล?ามเนื้อหลังในผู?ป่วยโรคปวดหลังส่วนล?างเรื้อรัง
Journal
Journal of Sports Science and Technology (ISSN: 15137201)
Volume
15
Issue
2
Year
ธันวาคม 2015
Page
303-317
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-