Journal

Article
ผลของการฝึกด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้าในภาวะพร่องออกซิเจนและภาวะออกซิเจนมากกว่าปกติที่มีผลต่อสมรรถนะด้านแอนแอโรบิคในนักกีฬาประเภททีม
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
14
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Page
81-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-