Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2010
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2004

  Expertise Cloud

  20-hydroxyecdysoneAbscisic acidAnthocyaninAntioxidant capacityAsparagusAsparagus by-productBioactive substancesbooting stagechitosandetrainingDifferential gene expressionEcdysteroidsEGS1ElicitorEugenolEugenol synthase1fernFernsGene expressionHoly basilinsulin-like growth factor-1light saturation pointMetabolic farmingMetabolite farmingMethaneMethane emissionMicrosorummuscle strengthNon-communicable diseasesNucleolinNutraceutical propertiesOsNUC1Oxalic acidPaddy FieldPhotosynthesisphytoecdysteroidsProteomicsRed holy basilresistance trainingRiceRNA binding proteinRNA-seqsalt stressSalt tolerancethe medicinal fernTotal phenolic content (TPC)TranscriptomeTranscriptome modificationVibratory bed-assisted infrared drying (VIR)กรดอะมิโนรวมกรดอะมิโนอิสระกรดแอบไซซิกกลไกการผลิตสารสำคัญในพืชกะเพราแดงก๊าซมีเทนการปลดปล่อยก๊าซมีเทนการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวข้าว (Oryza sativa L.)ไคโตซานจีโนมิกส์ตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics ต้านเบาหวานทรานสคริปโตมโปรไฟลผู้สูงอายุเฟิร์นภาวะกระดูกพรุนภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ทางโภชนเภสัชลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งสรีรวิทยาพืชส่วนเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งสารคัดหลั่งสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์สารสเตียรอยด์พืชหน่อไม้ฝรั่งอบแห้งอินฟาเรดแอนโทไซยานิน

  Interest

  ตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics , สรีรวิทยาพืช, กลไกการผลิตสารสำคัญในพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคาร SC3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Exogenous ABA induces salt tolerance in indica rice (Oryza sativa L.): The role of OsP5CS1 and OsP5CR gene expression during salt stressSripinyowanich S., Klomsakul P., Boonburapong B., Bangyeekhun T., Asami T., Gu H., Buaboocha T., Chadchawan S.2013Environmental and Experimental Botany
  86,pp. 94-105
  151
  2Overexpression of a partial fragment of the salt-responsive gene OsNUC1 enhances salt adaptation in transgenic Arabidopsis thaliana and rice (Oryza sativa L.) during salt stressSripinyowanich S., Sripinyowanich S., Chamnanmanoontham N., Udomchalothorn T., Maneeprasopsuk S., Maneeprasopsuk S., Santawee P., Buaboocha T., Qu L., Qu L., Gu H., Gu H., Chadchawan S.2013Plant Science
  213,pp. 67-78
  19
  3OsNucleolin1-L expression in arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress conditionsUdomchalothorn T., Plaimas K., Sripinyowanich S., Sripinyowanich S., Boonchai C., Kojonna T., Chutimanukul P., Comai L., Buaboocha T., Chadchawan S.2017Plant and Cell Physiology
  58(4),pp. 717-734
  12
  4Rice overexpressing OsNUC1-s reveals differential gene expression leading to yield loss reduction after salt stress at the booting stageBoonchai C., Udomchalothorn T., Udomchalothorn T., Sripinyowanich S., Comai L., Buaboocha T., Chadchawan S.2018International Journal of Molecular Sciences
  19(12)
  12
  5De novo transcriptome assembly of two microsorum fern species identifies enzymes required for two upstream pathways of phytoecdysteroidsSripinyowanich S., Kil E.J., Petchsri S., Jo Y., Choi H., Cho W.K., Lee S.2021International Journal of Molecular Sciences
  22(4),pp. 1-22
  3
  6Comparative Analysis of Methods to Identify Bacterial Communities Associated with Rice's Rhizosphere Growing in Paddy Rice FieldsKitiborwornkul N., Phusantisampan T., Klankeo P., Sripinyowanich S., Pongprayoon W., Srirariyanun M.2022ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 77-82
  0
  7Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-Hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria towards Challenges with Foliar Application of ChitosanSripinyowanich S., Petchsri S., Tongyoo P., Tongyoo P., Lee T.K., Lee S., Cho W.K.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(3)
  0
  8ELICITOR-INDUCED PHYTOCHEMICAL PROPERTIES AND TRANSCRIPTIONAL CHANGES OF GENES ASSOCIATED WITH 20-HYDROXYECDYSONE BIOSYNTHESIS IN Asparagus officinalisWichit W., Wongmaneeroj M., Pongprayoon W., Sripinyowanich S.2022Malaysian Journal of Biochemistry and Molecular Biology
  ,pp. 47-57
  0
  9Bioactive Constituent and Eugenol Synthase 1 Gene of Thai Red Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.)Sripinyowanich S., Soipetch W., Maneeprasert P., Lokkamlue N., Lamtham S., Mongkolsiriwatana C.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(4)
  0