Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2010
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2004

  Expertise Cloud

  20-hydroxyecdysoneAbscisic acidAmlaAnthocyaninAntiobesityAntioxidant capacityAsparagusAsparagus by-productBioactive substancesbooting stageCarbonCarbon capture and storageChitosanCytochrome P450detrainingElicitorEugenolEugenol synthase1fernFernsFood and health securityGene expressionGenotype-by-sequencing (GBS)Global warmingHoly basilinsulin-like growth factor-1LC-MS/QTOFlight saturation pointMetabolic farmingMetabolite farmingMethaneMethane emissionMicrosorummuscle strengthNon-communicable diseasesnucleolinNutraceutical propertiesOmics technologiesOryza sativa L.OsNUC1Oxalic acidPaddy FieldPhotosynthesisphytoecdysteroidsPhytolithProteomicsRed holy basilresistance trainingRiceRNA binding proteinRNA-seqsalt stressSalt toleranceSiliconSNPsthe medicinal fernTotal phenolic content (TPC)transcriptomeTranscriptome modificationTranscriptomesVibratory bed-assisted infrared drying (VIR)กรดออกซาลิกกรดอะมิโนรวมกรดอะมิโนอิสระกรดแอบไซซิกกลไกการผลิตสารสำคัญในพืชกะเพราแดงก๊าซมีเทนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการปลดปล่อยก๊าซมีเทนการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการแสดงออกของยีนข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวข้าว (Oryza sativa L.)ไคโตซานจีโนมิกส์ซิลิคอนตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics ต้านเบาหวานทรานสคริปโตมโปรไฟลผู้สูงอายุเฟิร์นไฟโตลิทภาวะกระดูกพรุนภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงยีนไซโตโครม พี 450โรคไม่ติดต่อเรื้อรังฤทธิ์ทางโภชนเภสัชลำต้นแข็งหน่อไม้ฝรั่งสรีรวิทยาพืชส่วนเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งสารคัดหลั่งสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์สารสเตียรอยด์พืชหน่อไม้ฝรั่งอบแห้งอินฟาเรดแอนโทไซยานิน

  Interest

  ตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics , สรีรวิทยาพืช, กลไกการผลิตสารสำคัญในพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 205 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคาร SC3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 15 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Exogenous ABA induces salt tolerance in indica rice (Oryza sativa L.): The role of OsP5CS1 and OsP5CR gene expression during salt stressSripinyowanich S., Klomsakul P., Boonburapong B., Bangyeekhun T., Asami T., Gu H., Buaboocha T., Chadchawan S.2013Environmental and Experimental Botany
  86,pp. 94-105
  165
  2Overexpression of a partial fragment of the salt-responsive gene OsNUC1 enhances salt adaptation in transgenic Arabidopsis thaliana and rice (Oryza sativa L.) during salt stressSripinyowanich S., Sripinyowanich S., Chamnanmanoontham N., Udomchalothorn T., Maneeprasopsuk S., Maneeprasopsuk S., Santawee P., Buaboocha T., Qu L., Qu L., Gu H., Gu H., Chadchawan S.2013Plant Science
  213,pp. 67-78
  20
  3OsNucleolin1-L expression in arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress conditionsUdomchalothorn T., Plaimas K., Sripinyowanich S., Sripinyowanich S., Boonchai C., Kojonna T., Chutimanukul P., Comai L., Buaboocha T., Chadchawan S.2017Plant and Cell Physiology
  58(4),pp. 717-734
  15
  4Rice overexpressing OsNUC1-s reveals differential gene expression leading to yield loss reduction after salt stress at the booting stageBoonchai C., Udomchalothorn T., Udomchalothorn T., Sripinyowanich S., Comai L., Buaboocha T., Chadchawan S.2018International Journal of Molecular Sciences
  19(12)
  15
  5De novo transcriptome assembly of two microsorum fern species identifies enzymes required for two upstream pathways of phytoecdysteroidsSripinyowanich S., Kil E.J., Petchsri S., Jo Y., Choi H., Cho W.K., Lee S.2021International Journal of Molecular Sciences
  22(4),pp. 1-22
  4
  6Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-Hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria towards Challenges with Foliar Application of ChitosanSripinyowanich S., Petchsri S., Tongyoo P., Tongyoo P., Lee T.K., Lee S., Cho W.K.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(3)
  1
  7ELICITOR-INDUCED PHYTOCHEMICAL PROPERTIES AND TRANSCRIPTIONAL CHANGES OF GENES ASSOCIATED WITH 20-HYDROXYECDYSONE BIOSYNTHESIS IN Asparagus officinalisWichit W., Wongmaneeroj M., Pongprayoon W., Sripinyowanich S.2022Malaysian Journal of Biochemistry and Molecular Biology
  ,pp. 47-57
  1
  8Bioactive Constituent and Eugenol Synthase 1 Gene of Thai Red Holy Basil (Ocimum tenuiflorum L.)Sripinyowanich S., Soipetch W., Maneeprasert P., Lokkamlue N., Lamtham S., Mongkolsiriwatana C.2023Applied Science and Engineering Progress
  16(4)
  0
  9Beneficial Effects of Asparagus officinalis Extract Supplementation on Muscle Mass and Strength following Resistance Training and Detraining in Healthy MalesDenben B., Sripinyowanich S., Ruangthai R., Phoemsapthawee J.2023Sports
  11(9)
  0
  10Comparative Analysis of Methods to Identify Bacterial Communities Associated with Rice's Rhizosphere Growing in Paddy Rice FieldsKitiborwornkul N., Phusantisampan T., Klankeo P., Sripinyowanich S., Pongprayoon W., Srirariyanun M.2022ACM International Conference Proceeding Series
  ,pp. 77-82
  0