Journal

Article
ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย
Journal
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
11
Issue
1
Year
กรกฎาคม 2011
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301541 ชื่อวิชา Coaching Process,22 ก.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301343 ชื่อวิชา Body Conditioning is Sport,29 ส.ค. 2011 - 29 ส.ค. 2011