ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2019

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2019

Publish Year International Journal 1
2019 exอ.บุศรินทร์ ผัดวัง, exรศ. ดารุณี จงอุดมการณ์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experience of Grandchildren in Caring for Older Adult in Thai Family", International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019
Publish Year National Journal 19
2019 inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 200-211
2019 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 106, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 107-120
2019 inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ แนวทางการรู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อ และสุขภาพจิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 200-228
2019 exศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์, exศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวอีสาน: ทุกข์-สุขบนความยากจน", วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 62-73
2019 exนางสาวสุพักตรา แจ้งจิตร์, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานความสมดุลระหว่างงานและชีวิตและความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 131-139
2019 exนิธิรัชต์ ยุทธประเวศน์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์การ กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารในกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-62
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21", วารสารสังคมศาสตร์และมนูษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 229-268
2019 exมัฆวาน โฉมโสภา , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 90-101
2019 exดนุภา ศรีสวัสดิ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การสนับสนุนทางสังคม ความสุขในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 78-94
2019 exพรนภิศ อยู่เนียม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ การดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ และจิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย", วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 95-109
2019 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 133, ฉบับที่ 107, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 135-152
2019 exโชควสันต์ อยู่สิงห์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟื้นคืนกลับ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 60-78
2019 exอภิตา สุขสาธุ, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง", Journal of HRintelligence, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 66-83
2019 exทัตพิชา สุขรัตน์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 165-177
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 121-161
2019 exวรางค์กุล คงอนันต์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตและการสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 75-83
2019 exพวงรัตน์ มณีวงษ์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ีให้อาหารทางสายยางที่จมูกของญาติผู้ดูแล", วารสารกองการพยาบาล, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 56-76
2019 exประเวช ชุ่มเกสรกูลกิจ, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนวัตกรรม : การวิจัยอิงการออกแบบ", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 387-402
2019 exแก้วกานต์ แก้วโกมล, inดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม กับภาวะหมดไฟในการทำงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง", วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 141-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 11
2019 exวราพรรณ สมกํ้าพี้, exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exปิยวรรณ ใจดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exสุทธิตา ปางทิพย์อำไพ, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การมีส่วนร่วมในชุมชน การสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันต่อชุมชนของหัวหน้าครัวเรือนชุมชนหนึ่งใน จังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, exสุพิน พรพิพัฒนกุล, "ความสุขและชีวิตการทางานของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุ", โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสมรรถพงศ์ ขจรมณ๊, inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2019) "Psychology with Dynamic of Global Society", 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exธนัสนันท์ วิชัยดิษฐ์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, "หนังตะลุง: อิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปีพ.ศ.2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exกุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ. ดร. ปองกมล สุรัตน์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมูบ้านลับแลง อำเภอสอง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562, 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์, inนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, "การเปิดรับสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดกำร โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก” ณ หอดนตรีและศิลปะกำรแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24 มิถุนำยน 2562, 24 มิถุนายน 2019, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exวันนิวัติ เต็งสุวรรณ , inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก" , 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, exฉัตรดาว พงษ์อุดม, "ความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวิต และความผาสุกในชีวิต ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง ของสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูไทย”, 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี, exพุธิตา ทองอินทร์, exมีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ, exมงคล ตันสรานุวัฒน์, exศรีสุนันท์ เงางาม, exอุสุภางค์ โคตรชาลี, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมบูรณาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อความเครียดในสตรีมีครรภ์ไม่พึงประสงค์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562 "จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก", 24 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exกุลนัฐ นิพัทธ์โยธิน, inนางพลอยวไล ทองรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวิริยาภรณ์ อุดมระติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลับแลง อําเภอสอง จังหวัดแพร่", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก, 24 มิถุนายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2019]