Conference

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก
ชาติ
24 มิถุนายน 2019
อื่นๆ ประเทศไทย
-