ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2020

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2009 inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarmornmarn, S., exLeelayoova, S., exMungthin, M., "Personality and social adjustment of medical cadets, Phramongkutklao College of Medicine.", Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet, ปีที่ 92 Suppl 1, ฉบับที่ -, มกราคม 2009, หน้า S101-105
Publish Year National Journal 10
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับผู้ประกอบการ โครงการ OTOP", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 31-50
2009 exสุวิมล เคลือบคณโท, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิศวกรการพัฒนาตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพวิศวกรของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 106-116
2009 exจิรวรรณ เจียมรัตนะ, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของค่านิยมในการทำงานเกษตร ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพเกษตรของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะในกลุ่มเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 117-130
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพจิตที่ดี", ข่าวสารกรมสุภาพจิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 188, สิงหาคม 2009, หน้า 12-13
2009 exณัฐยาพัชญ์ ภาวนาวิวัฒน์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาว์อารมณ์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 26-45
2009 exพิมพ์พัฒน์ จันทร์เปล่ง, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจภายในการจัดการความขัดแย้ง ธรรมาภิบาล และความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 86-100
2009 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, exดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, "แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับความไว้วางใจที่มีต่อคู่สมรสในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 53-68
2009 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "The Study of Leadership and New Direction for Developing Entrepreneurs in Thai Small and Medium Sized Enterprises", The Journal of Behavioral Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2009, หน้า 12-27
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการกับความเบื่อหน่าย", ข่าวสารกรมสุขภาพจิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 190, ตุลาคม 2009, หน้า 6-7
2009 exรัตนา ปรีชาสุชาติ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของหญิงที่สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดยะลา.", วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1-9

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultural Meaning in Program Activities", Psychology East Meets West: Field trip visit with the Graduate Program in Community Psychology. University of New York in Prague, Czech Republic, 23 ตุลาคม 2009, Prague สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 5
2009 exMattaneeya Sarakul, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exTumanoon Tongprapi, "สถานภาพและทัศนคติสำหรับการผลิตและคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมของเกษตรกรในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exThuwapol Kongnoi, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exElzo, Mauricio A., inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมที่เลี้ยงดูในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSurasan Vivekmetakorn, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค: กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคาพืชน้ำมันโดยวิธีของบ๊อกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายปฏิบัติการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต1", การประชุมวิชาการ มอ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 2 (2552), 19 พฤศจิกายน 2009, สตูล ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2009]