ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2022

Publish Year National Journal 12
2022 inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีต่อพฤติกรรมมุ่งนวัตกรรมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 119-130
2022 inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน", วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 33-49
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, exอ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี, "การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 108-128
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 108-128
2022 inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ตราบาปและความรอบรู้ทางสุขภาพจิตที่มีต่อเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพทางจิตวิทยา", วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
2022 exวีรยาภัทร ศิริเวช, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความสามารถในการฟื้นคืนได้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง", วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 89-100
2022 exวิชษณี เกียรติพิริยะ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกทางใจที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานสายการพาณิชย์ในสายการบินแห่งหนึ่ง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 246-260
2022 exเทพรักษ์ เมืองใจ, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของทุนทางจิตวิทยา คุณลักษณะงาน และความฉลาดทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 100-114
2022 exขวัญตา พันมหา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเขียนบำบัดสำหรับความวิตกกังวลในการสอบ", วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 76-90
2022 exวริณญา พิมสกุล, exภัครินทร์ คําจุมพล, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นทุนทางจิตวิทยาและประสบการณ์ความเพลินในการเรียนที่มีต่อภาวะหมดไฟในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 71-87
2022 inนางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่มากเกินกว่าจะรับได้สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 25-38
2022 exนันท์นภัส หน่อคำ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การรู้ดิจิทัล การพัฒนาตนเอง และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ", วารสารจิตวิทยา, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 21-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 19
2022 exบุญชรัสมิ์ กลับมา, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหวในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exชาลิสา เตียตระกูล, exศิริวรรณ จงนภาศิริกูร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกิจกรรมทางกายที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 - 2 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exเอกภพ สว่างอารมณ์, exพันธรักษ์ แย้มจันทร์, exอริสรา ราชป้องขันธ์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสํารวจประสบการณ์และมุมมองของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exศิริพร ดวงปัญญาสว่าง, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเล่นเกมออนไลน์ที่เป็นปัญหาในมุมมองด้านชีวจิตสังคม", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exพีระพล วงษ์แสงเพชร, exณสราภา นามพริ้ง, exภัทรมน สุวรรณคัณฑิ, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบ สาเหตุ และผลกระทบของการกลั่นแกล้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exธนกร ผดุงพิพัฒน์บวร, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการความเครียดของนักกีฬาอีสปอร์ต", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสตพรรษ มหากนก, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กลิ่นของกาแฟในสุคนธบําบัดเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”, 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exพรทิพา แสงอ่อน, exวิมลลักษณ์ ก้อนแก้ว, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษา ข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมการทหารสื่อสาร", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต” , 1 มิถุนายน 2022, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสุวิตา ขันทอง, exภีรดา ภูเพ็ง, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "ภาวะหมดไฟในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exน้ำทิพย์ สืบสี, exอานนท์ อินทปัญญา, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exสรวิศ สุขสมัย, exอ.ดร. ดวงกมล ทองอยู่, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, exอ.ดร. มนฤดี ช่วงฉ่ำ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของบุคลากรบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 , 1 มิถุนายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exอติกาญจน์ หงศ์ลดารมภ์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความผูกพันต่อชุมชน และความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.หนึ่งฝัน เจนจิรัฐิติกาล, อาจารย์, "ความแก่ชราและความสัมพันธ์ต่างวัยในครอบครัว: มุมมองของสมาชิกสูงอายุในครอบครัว", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565, 17 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนันท์นภัส หน่อคำ, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565 : ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปิยภรณ์ กรวยทอง, exกัญญ์วรา มานะทัศน์, exณัฐกานต์ พงศ์บริพัตร, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดียท่ีมีต่อความวิตกกังวลทางสังคม ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจําปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exชุติมณฑน์ เหมินทสูตร, exมนัสชนันท์ เหลือธิ, exบัวบูชา นาคลักษณ์, exจันทกานต์ สามกรม, exสริดา ดอนตุ้มไพร, exคุณิตา มีภูครั่ง, exเจษฎากร ขยายแก้ว, exนวินดา กุญชะโมรินทร์, exMooktanun Plodjinda, exรชต เนตรวงษ์, exอุบลรัตน์ สร้อยสังวาลย์, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการฟื้นคืนกลับ การเห็นคุณค่าในตนเอง และการจัดการตนเองที่ส่งผลต่อความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณรภร พันธุ์กาหลง, exฐิติกานต์ อนันตศาสน์, exกิรณา เพ็ชรรุ่ง, exจิตราภา ลีธนศักดิ์สกุล, exซาร่า มานวงศ์, exวสุ ธาราทรัพย์, inปองกมล สุรัตน์, อาจารย์, inนางรัก ชุณหกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวด้านการวางแผนประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง กับการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคตในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกุลภัทร เปรมสุขใจ, exณัฐธิรา ปินตา, exวิศรุต หมายเจริญศรี, inดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์, inดร.สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจําปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกิตติญา รัตนสุวรรณ, exกิตติยาพร ฟักอ่อน, exวรรณภา มีสิบป์สม, exปัณณทัด แซ่เตี้ยว, exณัฐรัตน์ มณีรัตนรุ่งโรจน์, exจักริน ฐิติสัจจะวงศ์, exจิรวรรณ สุวรรณจิระ,, exธัญวรัตม์ ศิริวรรณ, exปริยากร นิ่มดวง, inดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิรินภา จามรมาน, exวรพจน์ สุทธิสัย, "อิทธิพลของการผสมผสานการทำงานและชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความยึดมั่นผูกพันในงานต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2565: ปรับ แปร เปลี่ยนผ่าน, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07&BudgetYear=2022]